สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติด

ปี/ยุทธศาสตร์
ด้านการปราบปราม
ด้านการบำบัด
ด้านการป้องกัน
ด้านการบริหารจัดการ
2545
2546
0
0
0
2547
0
2548
0
2549
0
2550
2551
2552
0
0

Copyright © NARCOTICS CONTROL TECHNOLOGY CENTER All Right Reserved 2009.
ลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.