พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถร้องเรียนได้ที่
                         ตู้ ปณ.๑๒๓
                         ปณจ.สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หัวข้อ "แจ้งข่าว"
                         เว็บไซต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
                         ระบบออนไลน์ของ ปปส. ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนยาเสพติดออนไลน์
                         E-mail: oncb@oncb.go.th, webmaster@oncb.go.th
        หรือโทรแจ้ง
สถานที่ ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1688
สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
TEL. 0-2245-9414 FAX. 0-2246-8526
สำนักงาน ป.ป.ส.  ภาคกลาง 5 ถนนดินแดง  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
TEL.0-2245-9352 FAX.0-2245-9352
สำนักงาน ป.ป.ส.  ภาคเหนือ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300
TEL. (053)211793 FAX.(053)211808
สำนักงานป.ป.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าศูนย์ราชการ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000
TEL.(043)241029 FAX.(043)246790
สำนักงานป.ป.ส. ภาคใต้ 434 ถนน ไทรบุรี  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000
TEL.(074)232300 FAX.(074)321514