ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตรวจหาสารเสพติดนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ตรวจหาสารเสพติดนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

-
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจังหวัดน่านจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ททบ.5 น่านสัมพันธ์
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจังหวัดน่านจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ททบ.5 น่านสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน

-
คณะกรรมการ ศอ.ปส. จ.ลำปาง ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ที่ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และมอบนโยบายแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานเอาชนะยาเสพติดในปี 2558 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมกว่า 50 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน

-
ตชด.334 พร้อมด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย ปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)
ตชด.334 อำเภอแม่อาย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่อาย มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนบ้านสันป่าเหียว พร้อมปิดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย

-
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุปะทะ ณ บ้านสุขฤทัย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ หลังเกิดการปะทะของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ พร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

-
เกิดการปะทะกันของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เกิดการประทะกันของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่บริเวณบ้านสุขฤทัย อ.แม่อาย ส่งผลให้กลุ่มขบวนการเสียชีวิต

-
ทหารกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการค้ายาเสพติดที่ชายแดนบ้านสุขฤทัย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทหารกองกำลังผาเมืองปะทะขบวนการค้ายาเสพติดที่ชายแดนบ้านสุขฤทัย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขบวนการค้ายาเสพติดเสียชีวิต 1 รายคาดว่าเป็นทหารว้า พร้อมของกลางระเบิดในมือ และเฮโรอีนกว่าสองพันกรัม

-
บ้านท่าสะแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่เปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ชาวท่าสะแลร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน เปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสมทบทุนศรัทธา 5,110 บาท

-
พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนนำนักเรียนต้านยาเสพติดระดับประถมศึกษา
ตำรวจภูธรแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อบรมแกนนำนักเรียนต้านยาเสพติดระดับประถมศึกษา เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน หรือ D.A.R.E. ประเทศไทย

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้โอวาท แก่ นักเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ในโอกาสที่นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 จะจบการศึกษา เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้โอวาทแก่ นักเรียน ของ โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เนื่องในโอกาส พิธี ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 6 ของโรงเรียน ที่ ใกล้จะจบการศึกษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอให้ นักเรียน ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ห่างไกลจากยาเสพติด และ มุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง

-
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา/โรงเรียน (Lamphun Team) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เช้าวันนี้(23 กุมภาพันธ์ 2558) ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดลำพูน เพื่อลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ เป็นครู-อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฯ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ อ.เมือง อ.แม่ทา และ อ.บ้านธิ จาก 285 แห่ง จำนวน 927 คน โดยมี นายจำลอง เณรแย้ม ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

-
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

-
อบต.หมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12

-
ตำรวจลำปาง รวบสองชาวเขาหัวใส แอบใช้เส้นทางป่าบนสันเขาสูง ลักลอบลำเลียงขนยาบ้าส่งนายทุน
พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรงาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ถึงการจับกุมตัวนายอาพี มาเยอะ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลปงเตา และ นายสมเกียรติ ยือรึ อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/2 หมู่ที่ 10 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง สองผู้ต้องหาชาวเขาร่วมหมู่บ้าน หลังร่วมกันแอบลักลอบขนยาบ้า 20,000 เม็ด ส่งนายทุนในพื้นที่ โดยอาศัยเส้นทางลำเลียงตามแนวสันเขาสูง หวังให้รอดพ้นจากด่านตรวจและสายตาของเจ้าหน้าที่

-
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมยาบ้า 163,600 เม็ดที่จังหวัดแพร่
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมยาบ้า 163,600 เม็ด ซึ่งขบวนการใช้ทะเบียนปลอมตบตาเจ้าหน้าที่ขนผ่านจังหวัดแพร่ไปส่งที่หมายจังหวัดระนอง

-
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สกัดจับขบวนการค้ายาบ้า 1.6 แสนเม็ด
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ สกัดจับขบวนการค้ายาบ้ารายสำคัญ ได้ของกลางกว่า 1.6 แสนเม็ดที่จังหวัดแพร่

-
เชียงใหม่สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่

-
จ.ลำพูน เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติด มุ่งหวังให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว
จ.ลำพูน เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรฐานใหม่ มุ่งหวังให้ตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเป็นคนดีของครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

-
จังหวัดลำพูน เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ
วันนี้ (16 ก.พ. 58) นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด ( มาตรฐานใหม่) เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ณ วัดพระธาตุทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ ผบก.ภ.จว.ลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิด