ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
กำลังผสมฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติด 6 เป้าหมายในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
กำลังผสมฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติด 6 เป้าหมายในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง ยึดอาวุธปืน 8 กระบอก ยาบ้า และผู้ต้องหา 10 ราย

-
อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ สนธิกำลังหลายฝ่าย จับยาบ้า 2 แสนเม็ด
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลังหลายฝ่าย จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติด ได้ยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด

-
เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นสุดท้าย
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 มุ่งใช้กลไกของประชารัฐในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

-
จังหวัดเชียงใหม่นำผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 8
จังหวัดเชียงใหม่นำผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 8 ภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

-
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินและฝึกอาชีพ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินและฝึกอาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-
นายอำเภอปายและคณะ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการกระทำผิดตาม พรบ.ยาเสพติด
นายอำเภอปายและคณะ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดสกัดป้องกันการกระทำผิดตาม พรบ.ยาเสพติด และการกระทำความผิดอาญา

-
จ.พะเยา จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 6
จ.พะเยา จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 6

-
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 6
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 6 ประจำปี 2560 เน้นผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ส่งเสริมการประกอบอาชีพหวังผู้ผ่านการบำบัดไม่กลับไปเสพซ้ำ

-
เชียงใหม่เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 6 หวังให้ผู้บำบัดจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีก
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 6 มุ่งเน้นบำบัดผู้เสพยาเสพติดจากประชาชนที่อาศัยอยู่ตามอำเภอชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ โดยหวังให้ผู้ผ่านการอบรม จะไม่กลับไปเสพซ้ำอีก พร้อมทั้งนำไปขยายผลเพื่อป้องกันและปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในหมู่บ้านที่ยังเหลือให้หมดไป

-
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
อำเภอปาย และ โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข

-
อ.แม่อาย เปิดใช้งานฝายหลวงแม่นาวาง ตามศาสตร์พระราชา แนวทางประชารัฐ ต้านยาเสพติด
ราษฎรหลายหมู่บ้านในอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ ร่วมใจสร้างฝายหลวงแม่นาวางตามศาสตร์พระราชาแนวทางประชารัฐต้านยาเสพติดเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง สร้างแหล่งอาหารให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

-
แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ต้านภัยยาเสพติดที่จังหวัดเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรชาวไทยภูเขาอาข่า ต้านภัยยาเสพติด

-
จ.พะเยา เปิดเวทีวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพะเยา แฮปปี้ ทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวดทู to be number one idol และ to be number one idol thailand championship ระดับจังหวัด
จ.พะเยา เปิดเวทีวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพะเยา แฮปปี้ ทูบีนัมเบอร์วัน และการประกวดทู to be number one idol และ to be number one idol thailand championship ระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา

-
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 มุ่งใช้กลไกของประชารัฐในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

-
เชียงใหม่อบรมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 7 โดยหวังให้ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 7 ซึ่งรุ่นนี้ได้จากการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯในแต่ละอำเภอ โดยหวังว่าจะทำให้ผู้อบรมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

-
น่าน ปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" มาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 4
ปกครองจังหวัดน่าน ปิดการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" มาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 4

-
เริ่มแล้ว การแข่งขันบาสเกตบอล Satit CMU TO BE NUMBER ONE
เริ่มแล้ว การแข่งขันบาสเกตบอล ภายใต้ชื่อ Satit CMU TO BE NUMBER ONE ต้านยาเสพติด โดยหวังให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสแสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

-
ว่าฯ น่าน มอบนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ทำลายป่า และปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ว่าฯ น่าน มอบนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าไม้ทำลายป่า ปัญหายาเสพติดและการบริหารจัดการแหล่งน้ำทางการเกษตร พร้อมรับมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

-
จ.พะเยาปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยารุ่นที่ 5/2560
จ.พะเยาปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพะเยารุ่นที่ 5/2560