ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
กอ.รมน.ลำปาง บูรณาการออกปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
พันเอกสมศักดิ์ เตชะสืบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง และคณะทำงานอำนวยการ ชุดปฏิบัติการฯ จัดกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติดจังหวัดลำปาง

-
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์แก่เด็กนักเรียน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข

-
ปกครองจังหวัดน่าน ปิดการฝึกอบรม มอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่าน โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 1 ปี 2562
ปกครองจังหวัดน่าน ปิดการฝึกอบรม มอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่าน โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ที่จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

-
แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เพื่อนำนโยบาย และมาตรการในการสกัดกั้น ปราบปราม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-
จังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย จังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ที่จังหวัดเชียงใหม่

-
อ.แม่ลาน้อย จัดประชาคม แก้ปัญหายาเสพติดและหมอกควัน
อำเภอแม่ลาน้อย จัดประชาคมร่วมกับหมู่บ้านท่าผาปุ้ม หารือร่วมกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด และปัญหาหมอกควันที่จะเกิดขึ้น

-
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมหารือร่วมกับ คณะอนุกรรมการการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมหารือร่วมกับ คณะอนุกรรมการการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่12-15 มีนาคม 2562

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบบำบัด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบบำบัด และระบบบังคับบำบัดๅไตรมาสที่ 1 จำนวน 82 ราย

-
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดโครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอจุน และอำเภอเชียงคำ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์เชิงป้องกันและตรวจหาสารเสพติดในโรงงาน ตามโครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอจุน และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

-
กอ.รมน. มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด แก่บ้านสันทรายคองน้อย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด แก่ราษฎรบ้านสันทรายคองน้อย หมู่ 6 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 123 ครัวเรือน

-
ผกก.สภ.แม่อาย ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ประจำปี 2561
ผู้กำกับการ สภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปรามปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2561 จากผลงานการกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมยาบ้า 15,000,000 เม็ด

-
จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่

-
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-
จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา(ศอ.ปส.จ.พย.)
จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา(ศอ.ปส.จ.พย.)

-
จ.น่าน ฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งร่างกาย จิตใจ ความคิด อารมณ์ และทักษะการเข้าสู่สังคม

-
น่าน จัดการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จังหวัดน่าน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย จัดทำการฝึกอบรมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดน่าน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม

-
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย แถลงผลการจับกุมยาบ้าเกือบ 3 ล้านเม็ด
พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผย จับกุมกลุ่มนายพร้อม ใช้รถโดยสารประจำทาง ขนยาบ้าเกือบ 3 ล้านเม็ดเข้ากรุงเทพมหานคร

-
นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่ง"จามเทวีมินิ ฮาล์ฟมาราธอน 2019"
นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนผู้รักสุขภาพร่วมงานวิ่ง"จามเทวีมินิ ฮาล์ฟมาราธอน 2019" เพื่อ รณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ตื่นตัว ในการออกกำลังกาย เป็นการพัฒนาสุขภาพ กาย ใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด