ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
บก.2 ฉก.ม.4 ร่วมกับชุดปฏิบัติการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ยึดยาบ้าได้กว่า 144,000 เม็ด และยาไอซ์น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับชุดปฏิบัติการแถลงการณ์จับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติดได้ 7 ราย ยึดยาบ้ากว่า 144,000 เม็ดและยาไอซ์น้ำหนัก 1 กิโลกรัม

-
ปปส. ภาค 5 พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุก
ปปส.ภาค 5 พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล ด้านการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดพื้นที่หมู่บ้านประชารัฐ จังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเชิงรุกในการทำลายเครือข่ายยาเสพติด

-
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี 2560
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง แก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม ภายในปี 2560

-
ฉก.ร 7.แม่ฮ่องสอน เปิดค่ายทหาร เรียนรู้ชีวิตจริงของหน่วยทหาร
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดค่ายทหาร เรียนรู้ชีวิตจริงของหน่วยทหาร สาธิตอาวุธสงคราม สุนัขค้นยาเสพติด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็กนักเรียน เยี่ยมชมเพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียน ตามนโยบายกองทัพบก และรัฐบาล

-
ผบ.มทบ.35 ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีบ่อนพนันในพื้นที่ รวมทั้งช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด แหล่งพักไม้ผิดกฎหมายจากพื้นที่อื่น และการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

-
น่าน พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานฯ กองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด สนองพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กระทำพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานฯ กองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด สนองพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

-
จ.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560

-
จังหวัดเชียงใหม่ เสริมศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล ตามกลไกประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่ เสริมศักยภาพชุดปฏิบัติการตำบล โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

-
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้านและชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้ และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

-
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เปิดอบรม เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 1 พร้อมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านศีล 5 บ้านไร่ศิลาทอง รับฟังปัญหายาเสพติดในพื้นที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เปิดอบรม เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 1 พร้อมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านศีล 5 บ้านไร่ศิลาทอง รับฟังปัญหายาเสพติดในพื้นที่

-
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบนโยบาย มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจัง

-
ปปส. ร่วมกับ สภาเกษตรกร ขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาสาประชารัฐแก้ไขปัญหายาเสพติด ลงพื้นที่ภาคเหนือ จัดการประชุมผู้บริหารและสมาชิก เดินหน้าสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ร่วมบูรณาการกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรมผู้บริหารหน่วยงานระดับจังหวัด และผู้นำเกษตรกร หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ภูมิภาคภาคเหนือ สร้างเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายใต้หลักสูตร "เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 1" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมขึ้น ที่ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม กล่าวปราศรัยมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมนำทีมวิทยากรของกระทรวงยุติธรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ขึ้นเวทีบรรยายให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้บริหารระดับพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด จากทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมนำทีมข้าราชการผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด รวมถึงผู้นำเกษตรกรระดับภาค และระดับจังหวัดในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 370 คน เข้าฝึกอบรมร่วมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติพร้อมกัน

-
ป.ป.ส.ภาค 5 ยืนยันยังไม่ถอนกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ตามที่เป็นข่าว
ป.ป.ส.ภาค 5 ขอร้องสื่อมวลชนและประชาชน ก่อนโพสต์และแชร์ต่อข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีถอนกัญญา และยาบ้าออกจากบัญชียาเสพติด ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานรับผิดชอบก่อน ยืนยัน เป็นการสร้างกระแสทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นความจริง

-
แถลงผลการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.เชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันละปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดการแถลงข่าวผลการดำเนินการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2559

-
จังหวัดเชียงใหม่แถลงผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในรอบปี 2559 ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาบ้า ตามแนวชายแดนเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้านยังมีอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดเชียงใหม่แถลงผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในรอบปี 2559 ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาบ้า ตามแนวชายแดนเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้านยังมีอย่างต่อเนื่อง ย้ำจะนำกลไกประชารัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น ในปี 2560

-
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ปลอดภัยยาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชน มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ ร่วมใจป้องกันดูแลปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง

-
หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 32 ยึดยาบ้าสองหมื่นเม็ด ที่ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32 กองกำลังผาเมือง จังหวัดน่าน ยึดยาบ้าสองหมื่นเม็ด ที่ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว

-
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในกลุ่มเด็ก เยาวชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นกลุ่มเสี่ยง และเข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติด

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2559