ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...

โครงการ:       ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเหนือตอนบน
                       ประจำปีงบประมาณ 2553


หลักการและเหตุผล
                                ปัญหายาเสพติด  ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน
                                ในปีงบประมาณ  2553 ได้กำหนดแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติในการหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด ในขอบเขตทั่วประเทศให้ได้มากที่สุด  มิให้ปัญหายาเสพติดส่งผลต่อวิถีชีวิตและความสงบสุข  ปลอดภัยของประชาชน  โดยได้เห็นชอบปฏิบัติการ  ประเทศเข้มแข็ง  ชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์  5  รั้ว  ป้องกันระยะที่  2  (พฤศจิกายน  2552 – กันยายน  2553)  ซึ่งเน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย  หากคนในชาติ  ยังมีปัญหายาเสพติดดำรงอยู่  มีการกำหนดเป้าหมาย  จุดเน้นมาตรการเฉพาะใน 3  พื้นที่เน้นหนัก  ได้แก่  พื้นที่ภาคเหนือตอนบน  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนกำหนดโครงสร้าง  และกลไกเชิงรุกที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยตรง   เฉพาะอย่างยิ่งได้เน้นหนักการประชาสัมพันธ์ให้มาก  ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง
                                พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมากที่สุด  ส่งผลต่อความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ  ทั้งเป็นพื้นที่ทางผ่านยาเสพติดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ  พบปัญหาเครือข่ายการค้ารายสำคัญ  เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งการค้า   การท่องเที่ยว  และการศึกษาที่เยาวชนและประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาหารเสพและการค้ายาเสพติด  ที่ผ่านมาสำนักประชาสัมพันธ์เขต  3  ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ในสังกัดพื้นที่  8  จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ได้ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านงานประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง  ชนะยาเสพติดยั่งยืนบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

วัตถุประสงค์
                                1.  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าใจสถานการณ์ยาเสพติด  ตลอดจนนโยบายและการปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง  เอาชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์  5  รั้วป้องกันระยะที่  2
                                2.  เพื่อสร้างกระแสความตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวัง  และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

เป้าหมายของโครงการ
                                ใช้สื่อและเครือข่ายของสำนักประชาสัมพันธ์เขต  3 รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  รายงานสถานการณ์ยาเสพติด  และดำเนินการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วงงานและองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความตระหนักรอบรู้  เข้าใจ  รวมทั้ง  ร่วมเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

 กลุ่มเป้าหมาย
                    1.  เยาวชน  และครอบครัว
                    2.   ชุมชนและประชาชนทั่วไป 
         

เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์
                    1.  แนวคิดตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ชนะยาเสพติดยั่งยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์  5  รั้วป้องกันระยะที่  2  และปฏิบัติการของหน่วยงาน  องค์กร  ทุกภาคส่วนในพื้นที่
                    2.  รณรงค์ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ
                    3.  ชุมชนเข้มแข็ง  บุคคลตัวอย่าง
                    4.  พลังครอบครัว  พลังชุมชน
                    5.  การส่งเสริมอาชีพเพื่อลดการปลูกฝิ่น
                    6.  ปรับเจตคติยอมรับผู้เสพ / ผู้ติดกลับสู่สังคม
                    7.  สายด่วน  หรือระบบรับแจ้งเบาะแสยาเสพติด  และผลการดำเนินงานจากข้อร้องเรียน
                    8.  ความคิดเห็น / เสียงสะท้อนจากประชาชน 

ระยะเวลาดำเนินการ
                    เดือนธันวาคม  2552  -  กันยายน  2553         

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                                กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีโอกาสรับรู้ข่าวสารทั้งสถานการณ์ยาเสพติด  นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาของภาครัฐ  ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ  องค์กรตลอดจนภาคประชาชน  จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของสำนักประชาสัมพันธ์เขต  3  อันจะนำไปสู่การตระหนักถึงความห่วงใยของภาครัฐต่อปัญหายาเสพติดที่ต้องการแก้ไข  สร้างภูมิคุ้มกันตนเองและตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ  ในการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก: อุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่