ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญ
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลการจับกุมกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญได้ผู้ต้องหา 5 คน พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 360,000 เม็ด ไอซ์กว่า 100 กิโลกรัม

-
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด"
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดค่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด" รุ่นที่ 2 เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

-
นพค. 36 อบรมประชาชนเยาวชนเป็นแกนนำต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และร่วมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
นพค. 36 อบรมประชาชนเยาวชนเป็นแกนนำต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า และร่วมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า

-
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน 4 คดี
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน 4 คดี ผู้ต้องหา 7 คน ของกลางยาบ้า 986,099 เม็ด และของกลางอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

-
ศป.ปส.ชน. นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน ทำดีเพื่อพ่อ เปิดจุดให้บริการประชาชน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชนซ่อมรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และตัดผมฟรี หลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม บำบัดและฟื้นฟู