ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบการดำเนินงานสำคัญ ด้านยาเสพติด เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างครบวงจร

-
ปกครองจังหวัดน่าน ฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 2
ปกครองจังหวัดน่าน ฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" มาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

-
สสจ.น่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและจัดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

-
ป.ป.ส.ร่วมกับ มช. ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ

-
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมค่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมค่าย ดี.เจ.เยาวชนต่อต้านยาเสพติด มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับรู้และตระหนักถึงภัยยาเสพติด และเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ร่วมต่อต้าน ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนตนเอง