ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชาสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอาเซียน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชาสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอาเซียน

-
จังหวัดเชียงราย จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านป้องกันยาเสพติด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จัดประชุมชี้แจงให้คำแนะนำหาแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีต่อไป

-
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ปปส.ภาค.5 ปล่อยแถวกวาดล้างปิดล้อมยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ 1386
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ปปส.ภาค.5 ปล่อยแถวกวาดล้างปิดล้อมยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการ 1386 ยุทธการกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดและบุคคลร้องเรียน ภาคประชาชน

-
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ปล่อยแถวกวาดล้างปิดล้อมยาเสพติด
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ปล่อยแถวกวาดล้างปิดล้อมยาเสพติดและบุคคลถูกร้องเรียนภาคประชาชน 1368 ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 350 นาย

-
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ..//
ป.ป.ส. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง แถลงข่าวการปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติด หลังจับกุมรถพยาบาลฉุกเฉิน ลำเลียงยาเสพติดได้ในพื้นที่ภาคเหนือ..//