ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
เรือนจำฝาง เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังคดียาเสพติด ก่อนปล่อยตัวคืนสู่สังคม
เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมผู้ต้องขังคดียาเสพติดก่อนปล่อยตัว หวังไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข

-
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

-
ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เข้าพบผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 17 หารือการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยการ ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 พร้อมด้วยทีมประสานงานประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่ 17 หารือการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 มิถุนายน นี้

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาเสพติด ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจากปัญหาเสพติดในพื้นที่