ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและสังคมให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-
จังหวัดน่าน จัดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2
จังหวัดน่าน จัดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม " (ตามมาตรฐานใหม่) ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2

-
จังหวัดน่าน จัดค่ายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน"
เช้าวันนี้ (16 ก.พ.60) ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม "ศูนย์ขวัญแผ่นดิน" (ตามมาตรฐานใหม่) จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ที่เน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด โดยเน้นการดำเนินงานเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก

-
จ.ลำพูน มอบใบประกาศ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่น ที่ 1ประจำปี 2560
วันนี้ ( 11 กุมภาพันธ์ 2560 ) ที่ วัดม่อนมะหินศิลาราม ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นาย มนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้พร้อม มอบใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอาชีพ " ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน " ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลำพูนได้นำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฝึกอาชีพ เข้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบสมัครใจ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม

-
เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 3
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้อบรมได้ลดละเลิกพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง