ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดน่าน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน"ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดน่าน ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน"ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ TO BE NUMBER ONE

-
ตำรวจภูธรแม่อาย จับยาบ้า กว่า 5 แสนเม็ด
ตำรวจภูธรแม่อาย จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาบ้าจากชายแดนจังหวัดเชียงรายเพื่อจะนำไปส่งให้เครือข่ายที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ของกลางยาบ้า กว่า 5 แสนเม็ด

-
อบต.ม่อนปิ่น จัดกิจกรรม วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ คนตำบลม่อนปิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม วิ่ง ปั่น สร้างสุขภาพ คนตำบลม่อนปิ่น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ต้านยาเสพติด และสร้างความปรองดองสมานฉันท์

-
สคค.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานแม่ฮ่องสอนปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด" 1 พฤษภาคม นี้
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายด้านแรงงาน กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานแม่ฮ่องสอนปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด" ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น.

-
มติที่ประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด
การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วย ยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ปิดฉากลงแล้ว รัฐสภาสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด