ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตำรวจภูธรภาค 5 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการตำรวจ บูรณาการในการสกัดกั้นยาเสพติด
ตำรวจภูธรภาค 5 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการในการสกัดกั้นยาเสพติด ประจำปี 2559 สร้างเครือข่ายด้านการข่าว ครอบคลุมทั่วประเทศ

-
จ.ลำปาง เดินหน้าต่อเนื่องแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ นำคณะกรรมการหมู่บ้าน 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ร่วมเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งฯ
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ตำบล ในเขตท้องที่อำเภอแม่เมาะ จัดกิจกรรมแบบประชารัฐเดินหน้าต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันนำคณะกรรมการหมู่บ้านทุกชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ตามโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ หมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติด" ซึ่งได้มีการจัดการฝึกอบรมขึ้น ที่หอประชุม อาคารโภชนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านจากพื้นที่ 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน ในเขตท้องที่อำเภอแม่เมาะ รวม 336 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมรับการฝึกอบรม

-
จังหวัดลำพูน ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการ
จังหวัดลำพูน ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง

-
จังหวัดลำพูน เร่งดำเนินการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูน เร่งดำเนินการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำพูน

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา