ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ร.ร..นันทบุรีวิทยาจังหวัดน่าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ส่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยหนาว
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดน่าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน เล่นกีฬารับมือกับภัยหนาว

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2559

-
เกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดที่อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองกับกลุ่มขบวนการไม่ทราบฝ่าย ที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติด ส่งผลให้กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 6 ราย พบยาเสพติด จำนวน 10 เป้

-
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมากำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 ที่จังหวัดเชียงราย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่เชียงราย กำกับติดตามโครงการสัมมนาการจัดการองค์ความรู้ ทูบีนัมเบอร์วันเครือข่ายทั่วประเทศ และบรรยายพิเศษเรื่อง "To Be Number One" นำเยาวชนพ้นภัยยาเสพติด สืบสานโครงการพระราชดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวิวัฒนาพรรณวดี

-
จังหวัดพะเยาอบรมเสริมศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตาสับปะรด รุ่นที่ 1
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยาจัดอบรมเสริมศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตาสับปะรด รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นเครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดและด้านความมั่นคง