ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) เต้นแอโรบิค" ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

-
ศป.ปส.ชน. เน้นแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ศป.ปส.ชน. สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 จับกุมผู้ค้ายาบ้าได้มากกว่า 160 ล้านเม็ด โดยให้ความสำคัญการแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร เน้นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ประชาชนไปพึ่งพายาเสพติด

-
ทหารสนธิกำลังกับ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อ.ปาย ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาค้ายาเสพติด
ทหารสนธิกำลังกับ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อ.ปาย ปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาค้ายาเสพติดและขยายผลได้ของกลางจำนวนมาก

-
คณะกรรมการอำนวยการพัฒนานโยบายการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ศึกษาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของ ร.พ.ไชยปราการ
คณะกรรมการอำนวยการพัฒนานโยบายการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของโรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

-
อำเภอฝาง ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลงานดำเนินงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสติด ของแต่ละหน่วยงาน