ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือตำรวจบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับผู้ค้ายาเสพติดที่อำเภอแม่อาย อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว

-
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม ก่อนกลับสู่สังคม ไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

-
โครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเตรียมความพร้อม ก่อนกลับสู่สังคม ไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก

-
ตำรวจแม่อาย วิสามัญคนร้าย 1 ราย จนท.ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 1 นาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ปะทะเดือดกลุ่มคนร้ายหนีคดียาเสพติด วิสามัญคนร้าย 1 ราย จนท.ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ตรวจที่เกิดเหตุ พบยาบ้า กระสุนปืนขนาด ปืนแก๊ป และโทรศัพท์มือถือ กว่า 10 เครื่อง

-
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ ย้ำให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 โดยระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามหลักสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ขึ้นไว้ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป