ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดลำพูน ประกาศยกย่องชื่นชม อป.พร. เทศบาลตำบลป่าสัก หลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างจริงจัง
จังหวัดลำพูน ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) เทศบาลตำบลป่าสัก หลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างจริงจัง

-
นักศึกษา ครูและบุคลากร สังกัด กศน.จังหวัดลำพูน ร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กศน.ลำพูนเกมส์ ประจำปี 2560
วันนี้ ( 18 สิงหาคม 2560 ) ที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ( กศน.ลำพูน ) จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กศน. ลำพูนเกมส์ประจำปี 2560 โดยมี น.ส. วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มีนักศึกษา ครูและบุคลากรสังกัด กศน.จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน

-
จ.เชียงใหม่ ประชุมติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เตรียมจัดทำแผนปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เตรียมจัดทำแผนปี 2561 บูรณาการทุกฝ่าย ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างตรงจุด ทำลายเครือข่ายค้ายา ป้องกันนักค้ายาเสพติดรายใหม่

-
เชียงใหม่ติดตามผลปฏิบัติงานแก้ปัญหายาเสพติด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

-
เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมติดตามประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง