ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-

-
ตำรวจชุด ศปทส.ภาค 5 ร่วมกับตำรวจ สภ.ไผ่โทน จับหนุ่มขนยาบ้า เกือบ 5 พันเม็ดพร้อมอาวุธปืน
ตำรวจชุดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธรภาค 5 หรือ ศปทส. ภาค 5 ร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จับหนุ่มขนยาบ้า 4,965 เม็ด พร้อมอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ 1 กระบอกและเครื่องกระสุน

-
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ลดละเลิกพฤติกรรม และเป็นคนดีของสังคม

-
ป.ป.ส. จับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดทำแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ
ป.ป.ส. จับมือ 10ประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำเพื่อแก้ไขการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยยึดตามแผนระยะ 3 ปี โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย

-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2559
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2559