ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
จังหวัดน่าน เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา มัธยมน่านเกมส์ ประจำปี 2562
จังหวัดน่าน เปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชนระดับมัธยมศึกษา มัธยมน่านเกมส์ ประจำปี 2562 ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย ห่างไกลจากยาเสพติด

-
ทหารตรวจยึดยาบ้า กว่า 3 แสนเม็ด
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ออกลาดตระเวนพบขบวนการขนยาเสพติด ทิ้งยาบ้าไว้กว่า 380,000 เม็ด ก่อนวิ่งหลบหนีไป

-
กองกำลังผาเมือง ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 3 แสนเม็ด ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมือง ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 3 แสนเม็ด ในพื้นตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผล

-
ผวจ.ลำปาง ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำ จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ในพื้นที่ จ.ลำปาง
ที่ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง และนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ นายฌอน โอนิลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคาราวะแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ พร้อมทำการแนะนำตัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ของสองประเทศ ไทย-สหรัฐ ทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อสัมพันธ์สร้างไมตรีอันดีระหว่างกัน โดยในการเข้าเยี่ยมคารวะและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสนใจต่อจังหวัดลำปาง ในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ด้านสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ด้านการเมือง การศึกษา และแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพการณ์ปัญหาด้านความมั่นคง ยาเสพติด และด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง

-
ตชด. 334 แม่อาย เปิดโครงการ D.A.R.E. ที่โรงเรียนบ้านดอนชัย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 แม่อาย เดินหน้าจัดโครงการ D.A.R.E. ให้ความรู้เกี่ยงกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ที่โรงเรียนบ้านดอนชัย ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หวังให้นักเรียนห่างไกล จากยาเสพติด