ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ป.ป.ส. ระดมกำลัง ทหาร ตำรวจ ปกครอง ตัดทำลายไร่ฝิ่น อำเภอปาย
ป.ป.ส. ระดมกำลัง ทหาร ตำรวจ ปกครอง ตัดทำลายไร่ฝิ่น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งผลให้การตัดทำลายฝิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความเข้มงวดและจริงจังของมาตรการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ทำให้นายทุนและผู้ปลูกเกรงกลัว พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลงอย่างมาก

-
แขวงทางหลวงแพร่แจ้งปิดการจราจรเพื่อปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 11 ขาล่อง ช่วงด่านตรวจห้วยไร่
แขวงทางหลวงแพร่ แจ้งเตือนปรับปรุงเส้นทางปิดถนนขาล่อง ทางหลวงหมายเลข 11 อุตรดิตถ์ - เด่นชัย ช่วงด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย เปิดทางเบี่ยงให้ใช้ถนนสวนทางกับรถขาขึ้น ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถนน

-
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานทหารและตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน ของจังหวัดเชียงใหม่

-
รองนายกฯ รับฟังผลการดำเนินงานกองกำลังผาเมือง เพื่อวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตอนบน
รองนายกฯ และ รมว.กระทรวงยุติธรรม รับฟังผลการดำเนินงานและสถานการณ์การลักลอบนำเข้ายาเสพติด เพื่อวางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่จะเข้ามาในประเทศ

-
เชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯรุ่นที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แนะให้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงครอบครัว