ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
กำลังผสมฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติด 6 เป้าหมายในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
กำลังผสมฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความสงบที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรป่าแป๋ สนธิกำลังปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายยาเสพติด 6 เป้าหมายในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง ยึดอาวุธปืน 8 กระบอก ยาบ้า และผู้ต้องหา 10 ราย

-
อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ สนธิกำลังหลายฝ่าย จับยาบ้า 2 แสนเม็ด
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลังหลายฝ่าย จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติด ได้ยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด

-
เชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นสุดท้าย
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 มุ่งใช้กลไกของประชารัฐในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา หวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

-
จังหวัดเชียงใหม่นำผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 8
จังหวัดเชียงใหม่นำผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 8 ภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

-
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินและฝึกอาชีพ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินและฝึกอาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน