ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ป.ป.ส. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดฝิ่น ภายใต้โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่

-
ป.ป.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด "POWER AGAINST DRUGS"
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด "POWER AGAINST DRUGS" เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

-
ป.ป.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัยยาเสพติด "POWER AGAINST DRUGS" เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

-
อำเภอไชยปราการ สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สนธิกำลัง ทหาร ตำรวจ ปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ ได้ของกลางยาบ้า รวม 743 เม็ด เฮโรอีน 21.2 กรัม และ กระสุนปืน 3 นัด

-
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือเทศบาลเมืองพะเยาฝึกอาชีพ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือเทศบาลเมืองพะเยาฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง และห่างไกลยาเสพติด