ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ปัญหายาเสพติด ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด และนำความสงบสุขกลับมาสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เป้าหมายภายใต้การปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ที่เป็นจุดเน้นใช้มาตรการเฉพาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ด่านหน้าที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และลำเลียงไปยังภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ที่ประชาชนมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด

เว็บไซต์ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน จึงได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ที่จะได้เน้นย้ำและชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็งไม่ได้เลย หากคนในชาติยังมีปัญหายาเสพติดคอยบ่อนทำลายอยู่อย่างต่อเนื่อง ...


ข่าว ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

-
ตำรวจน่าน วิสามัญแมน เชตะวัน พ่อค้ายาบ้ารายใหญ่
ตำรวจน่าน วิสามัญแมน เชตะวัน พ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ อำเภอนาน้อย พบยาบ้าในครอบครอง 32,000 เม็ด

-
เชียงใหม่ เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน รุ่นแรก 24-25 พ.ค. นี้
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน หวังแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศและปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

-
จังหวัดเชียงรายจับยาบ้าล็อตใหญ่เกือบ 12 ล้านเม็ดที่อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงรายแถลงผลการจับกุมยาเสพติด พบยาบ้า 57 กระสอบ บรรทุกเต็มคันรถยนต์กระบะ มียาบ้าเกือบ 12 ล้านเม็ด

-
สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด หวังให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

-
แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงผลการจับกุมยาบ้า 7.8 ล้านเม็ด พร้อมยาไอซ์ 50 กิโลกรัม ที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายจับกุมยาบ้าเกือบ 8 ล้านเม็ด พร้อมยาไอซ์ 50 กก. ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง